Kennel Of The Three Turnip's
Freek Nierop en Anita de Boer, Westfriesedijk 23, 1658 CE Lambertschaag, tel: 0229 582274 of e-mail

  Home           
                                
Privacy statement  
 
 
 Kennel Of The Three Turnips hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy statement willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Kennel Of The Three Turnips houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
- Verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden
   waarvoor ze worden verwerkt.
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
   waarvoor ze zijn verstrekt.
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. U hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als kennel Of The Three Turnips zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
lndien u na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de pagina contact.

Uw persoonsgegevens worden door kennel Of The Three Turnips verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Het beoordelen van aanvragen van pups.
- Het plaatsen op een wachtlijst.
- De verkoop van pups.
- Het (her)plaatsen van honden door ons gefokt
- Het introduceren van potentiele eigenaren bij collega-fokkers.
- Het sturen van nieuwsberichten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam,
Tussenvoegsel,
Achternaam,
E-mailadres,
Adres,
Telefoonnummer(s),
Geslacht,
Geboortedatum (leeftijd),
Gezinssituatie,
Tijdbesteding: werk en vrije tijd, andere huisdieren e.d.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Kennel Of The Three Turnips bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens kennel Of The Three Turnips van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
- Onze vrijwilligers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt ons ook verzoeken om nooit meer gegevens van u te verwerken. Het vergetelheidrecht. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 


 
Of The Three turnip's